บุคลากร

สุภาณี ปลื้มเจริญ
M.A. (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์: supanee.vej@mahidol.ac.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 Ext. 520

งานวิจัยที่สนใจ