คณาจารย์

กนกวรรณ ธราวรรณ
Ph.D.(Medical Anthropology )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: kanokwan.thr@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 513

ดูข้อมูล

กาญจนา ตั้งชลทิพย์
Ph.D.(Demography)
รองศาสตราจารย์

Email: kanchana.tag@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 612

ดูข้อมูล

จงจิตต์ ฤทธิรงค์
Ph.D.(Demography)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

Email: jongjit.rit@mahidol.edu jongjit.rit@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 402

ดูข้อมูล

จรัมพร โห้ลำยอง
Ph.D. (Economics)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

Email: charamporn.hol@mahidol.ac.th joycharam@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 503

ดูข้อมูล

เฉลิมพล แจ่มจันทร์
Ph.D.(Area Studies)
รองศาสตราจารย์

Email: chalermpol.cha@mahidol.ac.th chamchan_c@yahoo.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 603

ดูข้อมูล

ณปภัช สัจนวกุล
Ph.D. (Public Policy)

Email: napaphat.sat@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 608

ดูข้อมูล

ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ
Ph.D. (Demography)

Email: dyah.ana@mahidol.ac.th dyah.anantalia@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 517

ดูข้อมูล

ดุสิตา พึ่งสำราญ
Ph.D. (Demography)
ผู้ช่วยศาสตรจารย์

Email: dusita.phu@mahidol.ac.th dusita.phueng@gmail.com
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 606

ดูข้อมูล

ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ (นายแพทย์)
Ph.D. (Epidemiology)
รองศาสตราจารย์

Email: tawanchai.jir@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 616

ดูข้อมูล

ธีรธร ยูงทอง (เภสัชกร)
Ph.D.(Economics)

Email: theerathorn.yoo@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext.618

ดูข้อมูล

ธีรนงค์ สกุลศรี
Ph.D. (Population Education)
รองศาสตราจารย์

Email: teeranong.sak@mahidol.ac.th teeranong@yahoo.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 605

ดูข้อมูล

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์
Ph.D. (Public Health)

Email: nucharapon.lia@mahidol.ac.th ammericasia@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 516

ดูข้อมูล

บุรเทพ โชคธนานุกูล
D.P.A.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Email: burathep.cho@mahidol.ac.th burathep@hotmail.com
Phone:+66 2441 0201-4 Ext. 515

ดูข้อมูล

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
Ph.D.(Demography)
ศาสตราจารย์

Email: patama.vap@mahidol.ac.th patamav@yahoo.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 510

ดูข้อมูล

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
Ph.D.(Demography)
รองศาสตราจารย์

Email: piyawat.kat@mahidol.ac.th prpkws@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 504

ดูข้อมูล

พจนา หันจางสิทธิ์
Ph.D.(Public Health)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: pojjana.hun@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 505

ดูข้อมูล

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
Ph.D.(Migration Studies)

Email: pattraporn.chu@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 502

ดูข้อมูล

ภูเบศร์ สมุทรจักร
Ph.D.(Business Administration In International Business)
รองศาสตราจารย์ ดร.

Email: bhubate.sam@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 619

ดูข้อมูล

มนสิการ กาญจนะจิตรา
Ph.D.(Economics)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Email: manasigan.kan@mahidol.edu manasigan@gmail.com
Phone:+66 2441 0201-4 Ext. 602

ดูข้อมูล

มาร์ก เฟิลแคร์
Ph.D. (Economics)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: marc.voe@mahidol.edu marc_voelker@gmx.net
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 611

ดูข้อมูล

มาลี สันภูวรรณ์
Ph.D.(Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: malee.sun@mahidol.ac.th maleesunpuwan@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 604

ดูข้อมูล

โยธิน แสวงดี
Ph.D.(Sociology)
รองศาสตราจารย์

Email: yothin.saw@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 509

ดูข้อมูล

รศรินทร์ เกรย์
Ph.D.(Demography)
รองศาสตราจารย์

Email: rossarin.gra@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 703

ดูข้อมูล

วากาโกะ ทาเคดะ
Ph.D. (Anthropology and Population Health)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: wakako.tak@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 610

ดูข้อมูล

ศุทธิดา ชวนวัน
Ph.D.(Demography)
รองศาสตราจารย์

Email: sutthida.chu@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 511

ดูข้อมูล

สรัญญา สุจริตพงศ์ (สัตวแพทย์หญิง)
Ph.D. (Epidemiology and Population Health)

Email: sarunya.suj@mahidol.ac.th sujaritpong@yahoo.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 614

ดูข้อมูล

สักกรินทร์ นิยมศิลป์
Ph.D.(Political Economy)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: sakkarin.niy@mahidol.ac.th sakkarin.ni@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 609

ดูข้อมูล

สิรินทร์ยา พูลเกิด
Ph.D. (Food Policy)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: sirinya.phu@mahidol.ac.th sirinya_phulkerd@yahoo.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 518

ดูข้อมูล

สุชาดา ทวีสิทธิ์
Ph.D. (Sociocultural Anthropology)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ

Email: suchadean@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 404

ดูข้อมูล

สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
Ph.D. (Sociology)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ

Email: sudarat.mus@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 403

ดูข้อมูล

สุรีย์พร พันพึ่ง
Ph.D.(Resource Management and Environmental Sciences)
รองศาสตราจารย์

Email: sureeporn.pun@mahidol.ac.th sureeporn.pun@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 500

ดูข้อมูล

อารี จำปากลาย
Ph.D. (Sociology)
รองศาสตราจารย์

ผู้อำนวยการ

Email: aree.ude@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 400, 0-2441-9520

ดูข้อมูล

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
Ph.D.(Demography)
รองศาสตราจารย์

Email: umaporn.pat@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 ext. 501

ดูข้อมูล