คณะผู้บริหาร

อารี จำปากลาย
Ph.D.(Sociology)
รองศาสตราจารย์

ผู้อำนวยการ

Email: aree.ude@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 400, 0-2441-9520

ดูข้อมูล

สุชาดา ทวีสิทธิ์
Ph.D.(Sociocultural Anthropology)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ

Email: suchadean@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 404

ดูข้อมูล

มนสิการ กาญจนะจิตรา
Ph.D.(Economics)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Email: manasigan.kan@mahidol.edu manasigan@gmail.com
Phone:+66 2441 0201-4 Ext. 602

ดูข้อมูล

จงจิตต์ ฤทธิรงค์
Ph.D.(Demography)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

Email: jongjit.rit@mahidol.edu jongjit.rit@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 402

ดูข้อมูล

สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
Ph.D.(Sociology)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ

Email: sudarat.mus@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 403

ดูข้อมูล

จรัมพร โห้ลำยอง
Ph.D.(Economics)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

Email: charamporn.hol@mahidol.ac.th joycharam@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 503

ดูข้อมูล

สุภรต์ จรัสสิทธิ์
M.A.(ประชากรและการพัฒนา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Email: suporn.jar@mahidol.edu
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 507

ดูข้อมูล

พลอยชมพู สุคัสถิตย์

เลขานุการสถาบันฯ

Email: ploychompoo.suk@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 200

ดูข้อมูล