เสวนาใต้ชายคาประชากร

ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ เนื่องในโอกาสที่ กองเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “HAPPINOMETER” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในนาม ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ เป็นผู้ออกแบบเครื่องหมายการค้า

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีแก่ นายศิริพงศ์ สวัสดิ์สันติสุข และ นายถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่นที่ 44) จำนวน 2 คน ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
  1. คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม รุ่นที่ 11
    โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริหาร 
  2. ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ
    ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 5
    โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริการ
สำหรับศิษย์เก่าทั้งสองท่านได้รับการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพิธีมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา


 

E-Donation