สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2565 (ปีที่ 31: มกราคม 2565)

 Download
 
วัตถุประสงค์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก "สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล" ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร

 

สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2565 (ปีที่ 31: มกราคม 2565)
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2565 (1 กรกฏาคม)
    ชาย หญิง รวม
1 จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) 31,933 34,278 66,211
2 จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน)      
  เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) 19,059 20,497 39,556
  เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) 12,869 13,786 26,655
3 จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน)      
  กรุงเทพมหานคร 4,009 4,337 8,346
  ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 9,514 10,179 19,693
  ภาคเหนือ 5,222 5,660 10,882
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,693 9,369 18,062
  ภาคใต้ 4,490 4,738 9,228
4 จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน)      
  ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 5,353 5,093 10,446
  ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) 21,087 21,644 42,731
  ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 5,493 7,541 13,034
  ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 3,492 5,185 8,677
  ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) 1,888 1,787 3,675
  ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) 6,442 6,162 12,604
  สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี)   16,129  
5 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ชาย 73.6 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) หญิง 80.7 ปี
6 อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี  ชาย 18.3 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) หญิง 23.7 ปี
7 อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 80 ปี  ชาย 6.1 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 80 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) หญิง 86 ปี
8 อัตราชีพ      
  อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)     8.2
  อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)     7.9
  อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)     0.0
  อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     7.6
  อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)     10.9
9 อัตราเจริญพันธุ์รวม 
(จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน)
  1.21  
10 อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ)   73.0  
11 ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเท่านั้น (ร้อยละ)     13.8

 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ
 • การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ
 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2539 2549 2553 2558 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
คำอธิบายข้อมูล
 • ประชากรในรายการ 1-4 : ประชากรสัญชาติไทย และประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนเกิดทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนตายทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) : จำนวนเกิดลบด้วยจำนวนตาย หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปี คูณด้วย 100
 • อัตราตายทารก (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนทารกตายเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีในปีหนึ่ง หารด้วย จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนเด็กตายเมื่ออายุต่ำกว่า 5 ปีในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
 • อัตราเจริญพันธุ์รวม : จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน คำนวณได้จากการรวมอัตราเกิดรายอายุของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์
 • อัตราคุมกำเนิด : ร้อยละของสตรีอายุ 15 - 49 ปี ที่แต่งงานแล้วและยังอยู่กินกับสามีที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
 • ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเท่านั้น : ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่ลำพังคนเดียวหรือครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุเท่านั้น