บุคลากร

The Institute has an internationally distinguished faculty of social scientists, demographers, reproductive health researchers, and program evaluation specialists. Our multi-disciplinary team holds doctoral degrees from universities in Thailand, Australia, the United Kingdom, and the United States.

Several faculty members hold distinguished positions as members of significant research and policy committees for national and international bodies, including WHO, UNAIDS, UNFPA, and The Global Fund to Fight AIDS, TB, and Malaria.

  • Administrative Board
  • Senior Consultants
  • Faculty Members
  • Adjunct Professors
  • Foreign Experts
  • Research Associates
  • Project-Based Researchers
  • Visiting Scholars
  • Supporting Staff

OurStaff

 

เกี่ยวกับสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัย บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การอบรม เครือข่ายความร่วมมือ ข้อมูลองค์กร / รายงานประจำปี สารจากผู้อำนวยการ วัฒนธรรมองค์กร วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ มัลติมีเดีย WHOCC รายงานการประเมินความพึงพอใจ แผนผังเว็บไซต์ รูปสถาบันฯ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นโยบายความเป็นส่วนตัว