ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2564-2568

ยุทธศาสตร์ 1 Global social and population research and innovation (งานวิจัยและนวัตกรรมด้านประชากรและสังคม)

เป้าประสงค์ (Goal)

วิจัยด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับโลก (World class demographic and social science research and innovation)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic goals)

 1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อนโยบายและตอบสนองความต้องการของสังคมทุกระดับ
 3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)


กลยุทธ์ (Strategic initiatives)

 1. สร้างกลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วยนักวิจัยหลายรุ่นและมีความเป็นสหสาขา
 2. มีกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยทุกรุ่นอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
 3. สนับสนุน Global Connectivity ด้วยการสร้างความร่วมมือวิจัยกับสถาบัน/โครงการวิจัยระดับนานาชาติแบบสหสถาบันที่มี Global Impact
 4. สนับสนุนการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการเชิงนโยบายและความต้องการของสังคมทุกระดับ
 5. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางสังคม
 6. สรรหานักวิจัยสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของงานวิจัย


ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

 1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI
 2. ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization
 3. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้
  a.เป็นนโยบายระดับชาติ
  b.เป็นนโยบายระดับนานาชาติ
  c.ประโยชน์ในสังคม
  d.ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 4. Citation per publication
 5. International Publication
 6. International Publication per academic staff
 7. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ
 8. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1  
 9. จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
 10. จำนวนนักวิจัยสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ยุทธศาสตร์ 2: Academic and social responsibility education (การศึกษาเพื่อสังคม)

เป้าประสงค์ (Goal)

เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในทุกระดับ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic goals)

 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน
 2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะพลเมืองโลก ( Global citizen competence)

กลยุทธ์ (Strategic initiatives)

 1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจการนักศึกษาที่ตอบสนองต่อกระบวนการจัดการเรียนแบบ: Learning Centered Education, Outcome-based Education และ Constructivism)
 2. ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ
 3. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนวัยแรงงานและผู้สูงอายุ
 4. สร้างสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological environment) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
 5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ตอบสนองต่อการเป็นพลเมืองโลกและมีสมรรถนะสากล
 6. ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า    เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย    
 7. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการศึกษา (Platform) ที่หลากหลายรูปแบบ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

 1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2 อาจารย์เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือผู้อื่นได้) (MUPSF - Professional Standard Framework)
 2. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
 3. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย
 4. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยสถาบัน
 5. ร้อยละของหลักสูตรยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs)
 6. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติครบ 3 ด้าน (การศึกษา วิจัย และการเคลื่อนย้ายนักศึกษา)
 7. จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound
 8. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่จัดกระบวน การพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการมีสมรรถนะพลเมืองโลก
 9. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)
 10. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนาสถาบัน
 11. ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อสถาบัน (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)
 12. บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น e-Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั้งหมดของสถาบัน)  

ยุทธศาสตร์ 3: Policy advocacy and leaders in academic services (ผู้นำบริการวิชาการ และรณรงค์เชิงนโยบาย)

เป้าประสงค์ (Goal)

มีความเป็นเลิศในการบริการวิชาการและเป็นผู้กำหนดทิศทางสังคม (Trendsetter) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic goals)

 1. เพื่อเป็นผู้นำด้านนโยบายประชากรและสังคมระดับชาติและนานาชาติ
 2. เพื่อให้สถาบันมีศูนย์บริการวิชาการด้านประชากรและสังคมที่เป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ (Academic Services Center)        

 
กลยุทธ์ (Strategic initiatives)

 1. สนับสนุนการขับเคลื่อน Policy Advocacy
 2. มุ่งจัดการบริการวิชาการที่มีมาตรฐาน
 3. สร้างระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ
 4. ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการวิชาการที่มีคุณภาพออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ
 5. ร่วมกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมทางสังคม


ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

 1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 2. การเป็นสมาชิกองค์กรบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 3. จำนวนแบบวัดมาตรฐานระดับชาติที่ถูกสร้างโดยสถาบัน
 4. จำนวนโครงการบริการวิชาการ
 5. จำนวน Platform ที่เป็นช่องทางให้บริการวิชาการ
 6. จำนวนชิ้นงาน/คู่มือ/หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมทางสังคม
 7. ร้อยละของรายได้สถาบันฯ ที่รับจากโครงการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ 4: Management for self-sufficiency and sustainable organization (การบริหารองค์กรเพื่อพึ่งพาตนเองและมีความยั่งยืน)

เป้าประสงค์ (Goal)

การบริหารจัดการเพื่อพึ่งพาตนเองและมีความยั่งยืน
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic goals)

 1. เพื่อพัฒนาสถาบันให้มีธรรมาภิบาล
 2. เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบัน
 3. เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน
 4. เพื่อให้สถาบันเป็น Digital – based organization     
 5. เพื่อให้สถาบันเป็น Eco organization
 6. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้โดดเด่นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ (Strategic initiatives)

 1. สร้างระบบการสื่อสารสองทาง และผลักดันให้มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างทั่วถึง
 2. สื่อสารและสร้างความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและขับเคลื่อนร่วมกัน
 3. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของสถาบันให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
 4. เพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และการบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 5. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดีจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
 6. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคที่ลด carbon footprint และส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 7. ใช้ระบบประกันคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
 8. สร้างคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานระดับโลก (Strategic Partner)
 9. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสถาบันอย่างมียุทธศาสตร์   

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

 1. ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์สถาบัน
 2. ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents (ด้านการศึกษา วิจัย และสายสนับสนุน)
 3. มีค่า EBITDA เป็นบวก
 4. มีค่า Net Income เป็นบวก
 5. มีค่า ROA มากกว่าร้อยละ 5
 6. จำนวนโครงการสร้างเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์
 7. สถาบันได้รับคะแนนการประเมิน EdPEx ตาม PA
 8. จำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์สถาบันกับสังคม (IPSR Social Engagement) ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน

 

เกี่ยวกับสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัย บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การอบรม เครือข่ายความร่วมมือ ข้อมูลองค์กร / รายงานประจำปี สารจากผู้อำนวยการ วัฒนธรรมองค์กร วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ มัลติมีเดีย WHOCC รายงานการประเมินความพึงพอใจ แผนผังเว็บไซต์ รูปสถาบันฯ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นโยบายความเป็นส่วนตัว