Wednesday Seminar

Search search

Survey

IPSR Website Satisfaction Survey
July 11, 2022

งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย

รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าโครงการการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น” ภายใต้การสนับสนุน “ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมทีมวิจัย 3 คน ได้แก่ นายปัญญา ชูเลิศ, นายอภิชาติ แสงสว่าง และนางสาวนันทวัน ป้อมค่าย และหน่วยบริหารงานวิจัย นางสมปรารถนา นามขาน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานรับใช้สังคม และนำเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) ในหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย “โรงเรียนฉลาดเล่น” แค่เล่นเป็นก็ได้เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกัน” ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย ณ Foyer หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
July 8, 2022

The 13th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences - IGSCPP

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13 (The 13th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences - IGSCPP) ในรูปแบบ Hybrid ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการแบบผสมผสานสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการจัดงานครั้งแรกแบบ Onsite และ Online ควบคู่กัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการผลิตบัณฑิต และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
July 8, 2022

งานเสวนา เปิดประตูสู่ความเหลื่อมล้ำ

On July 8, 2022, Assoc. Prof. Dr. Sutthida Chuanwan, IPSR, Mahidol University, was a guest speaker on the topic “Lonely elderly” in a forum, Opening the door to inequality, organized by Thailand Science Research and Innovation (TSRI) together with ThaiPBS at Mitrtown Hall 2, Samyan Mitrtown Building, 5th floor, Bangkok.

Congratulations

Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Sirinan Kittisuksathit and colleagues on the occasion of the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce had registered trademark “HAPPINOMETER.” It is considered protected intellectual property on behalf of Mahidol University and the Thai Health Promotion Foundation. Assoc. Prof. Dr. Sirinan Kittisuksathit and the team were the trademark designers.
 

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีแก่ นายศิริพงศ์ สวัสดิ์สันติสุข และ นายถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่นที่ 44) จำนวน 2 คน ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564

The 2021 Outstanding Alumni Award

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
  1. คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม รุ่นที่ 11
    โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริหาร 
  2. ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ
    ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 5
    โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริการ
สำหรับศิษย์เก่าทั้งสองท่านได้รับการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพิธีมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
 

Subscriptions


Subscribe to the Population and Development Newsletter
 

E-Donation