ค้นหา search

ข่าวประชาสัมพันธ์

19-23 พฤศจิกายน 2561

ได้รับเชิญไปสอนเรื่องนโยบายและประชากร

อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับเชิญไปสอนเรื่องนโยบายและประชากร ณ University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
16 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ 2561

สมาคมนักประชากรไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ นายกสมาคมนักประชากรไทย กล่าวเปิดงาน และร่วมรับฟังปาฐกถาหัวข้อ “สังคมวิทยา-ประชากรในละครไทย” โดย อาจารย์ศัลยา สุขะนิวัตติ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ เรื่องบุพเพสันนิวาส และเสวนาวิชาการหัวข้อ “มองคุณภาพชีวิตประชากรไทย จากปัจจุบันสู่อนาคต” ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
15 พฤศจิกายน 2561

ประชุมเพื่อพัฒนาการทำงานวิจัยร่วมกัน

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับ Prof. Xiaoming Sun, Director, Institute of Population and Health, School of Sociology and Population Sciences จาก Nanjing Youdian University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย Ms.Lucy Huang และ Ms.Nitchanun Rangsikul จาก สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (population and development association (PDA)) กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยและพัฒนาการทำงานวิจัยร่วมกัน และปรึกษาการทำ student visit ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานด้วยวาจาและโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสถาบันฯ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) Ms. Vanthy Mai 2) Mr. I Gusti Ngurah Edi Putra ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) และ 3) Ms. Win Ei Phyu ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9” (The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) ณ ห้องประชุม 220 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบรับรองโครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยนางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรอง Green Meetings ในองค์กร ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยสถาบันฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินตามหลักการของการประชุมสีเขียวภายใต้โครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดประชุมสีเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Editor’s Choice

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ศาสตราจารย์ ดร.แคธลีน ฟอร์ด และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสที่บทความเรื่อง How does unrest affect migration? Evidence from the three southernmost provinces of Thailand ได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการวารสาร Demographic Research ให้เป็น Editor’s Choice ของ Volume ที่ 37 โดยบทความจะได้รับเครื่องหมาย * ในเว็บไซต์ของวารสาร อนึ่ง วารสาร Demographic Research เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus และมีค่า Impact Factor เท่ากับ 1.32 (ปี 2559) ในแต่ละ Volume มีบทความเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น Editor’s Choice 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา