17-18 กรกฎาคม 2561

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล เป็นประธานคณะกรรมการ โดยในวันแรก สถาบันฯ นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ และในวันที่สอง สถาบันฯ รับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาจากคณะกรรมการ เพื่อนำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ
11-14 กรกฎาคม 256

Asian Population Association Conference 2018

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Asian Population Association และ Asian Demographic Research Institute จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Population Association Conference - APAC 2018 ณ Shanghai University, China ในระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 500 คน จากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ในการประชุมครั้งนี้ คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานมากกว่าสิบเรื่อง
6 กรกฎาคม 2561

ประชุมหารือการจัดงานประชุม และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย ต้อนรับคณะจากประเทศรัสเซีย Professor Sergey Ryazantsev Dr. Marina Khramova Dr. Artem Lukyanets และ Dr. Roman Manshin จาก MGIMO University, Ministry of Foreign Affairs และ Institute of Social-Politic Research, Russian Academy of Sciences ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานประชุม และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

ใบรับรองโครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยนางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรอง Green Meetings ในองค์กร ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยสถาบันฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินตามหลักการของการประชุมสีเขียวภายใต้โครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดประชุมสีเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Editor’s Choice

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ศาสตราจารย์ ดร.แคธลีน ฟอร์ด และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสที่บทความเรื่อง How does unrest affect migration? Evidence from the three southernmost provinces of Thailand ได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการวารสาร Demographic Research ให้เป็น Editor’s Choice ของ Volume ที่ 37 โดยบทความจะได้รับเครื่องหมาย * ในเว็บไซต์ของวารสาร อนึ่ง วารสาร Demographic Research เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus และมีค่า Impact Factor เท่ากับ 1.32 (ปี 2559) ในแต่ละ Volume มีบทความเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น Editor’s Choice 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภคพร พุทธโกษา ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี

 

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา