ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
18-21 เมษายน 2562

ประชุม CHCI-Mello GHI 1st Pre-institute Meeting

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุมฐานะวิทยากรในการประชุม CHCI-Mello GHI 1st Pre-institute Meeting ณ เมือง Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
10 เมษายน 2562

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 2562

อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการประชุม "ปรับกระบวนทัศน์ วัยทำงานสุขภาพดี" จัดโดยกรมอนามัย ซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 2562 จัดขึ้นณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
9 เมษายน 2562

งานสงกรานต์ ประจำปี 2562

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 "ผ้าไทย ลายดอก" เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “มหิดลเกมส์” ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

รางวัลโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Nyi Nyi ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฐานะศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรประชากรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 393/2562 
 
โดยผู้จะได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS และวารสารระดับชาติในกลุ่ม TCI 1 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน (โดยบทความใน TCI 1 จำนวน 2 เรื่องนับเป็น 1 ผลงาน) ซึ่ง รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ มีผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติในฐาน ISI, SCOPUS จำนวน 25 เรื่อง และวารสารระดับชาติใน TCI 1 จำนวน 49 เรื่อง รวมจำนวน 74 เรื่อง นับเป็น 43 ผลงาน เป็นผลงานวิจัยสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ในประเด็นเกี่ยวกับ Labour and Migration , Population และ Social sciences
 

The Best Lecturer

Mr. Mohammad Ainul Ma’ruf, for being awarded “The Best Lecturer” in his faculty. He is an alumnus of M.A. in Population and Reproductive Health Research (International Program) Academic year 2015 (Batch 27)

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา