Our Activities

 October 11, 2018

Class Debate

การโต้วาทีของของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PRPS 550 Substantive Demography ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันฯ